TRIỂN LÃM QUỐC TẾ NGÀNH IN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020

THAM QUAN TRIỂN LÃM

Thời gian Triển lãm

Thời gian: 06-09/08/2020 (09h đến 17h00)